Meteen naar de inhoud

Handleiding voor Hadj

Pelgrimstocht naar Mekka

Algemeen

Voor wie is het verrichten van Hadj verplicht?

Het verrichten van Hadj is verplicht voor alle moslims, tenminste eenmaal in het leven, als de omstandigheden het toestaan. D.w.z. als zij zowel lichaamlijk als in materiele zin in staat zijn om een reis naar Mekka te ondernemen en te zorgen voor voldoende onderhoud voor degenen die van hen afhankelijk zijn, gedurende de periode van hun afwezigheid.

Hoe kun je de Hadj omschrijven?

De pelgrimstocht naar Mekka in de staat van Ihraam die aangenomen moet worden op Miqaat en het nauwkeurig uitvoeren van alles dat bindend is. Het inachtnemen van Woeqoef (verblijf) in Arafat, het verrichten van Tawaaf om de Ka’aba, overeenkomstig devoorgeschreven wetten, wordt Hadj genoemd.

Het verrichten van Hadj

De Hadj wordt als volgt verricht:

Voordat een pelgrim de grenslijn van het Heilige gebied bereikt, d.w.z. de Mikaat, neemt hij of zij de staat van Ihraam aan met alles daarbij hoort.

Aangekomen in Mekka gaat de pelgrim naar de grote Moskee rond de Ka’aba en verricht vrijwillig een Tawaaf, genaamd Tawaaf-Oel-Qoedoem.

Op de achtste dag van de Zilhidj gaat de pelgrim voor het aanbreken van Salaatoez-Zoehr naar Mina, een stad, drie mijl van Mekka en brengt daar de rest van de dag door en de hele nacht van de negende Zilhidj.

Na het ochtend gebed van de negende Zilhidj, gaat de pelgrim naar Arafat, een plaats ca. 10 km van Mekka en onderbreekt de reis ergens in de Mauqafs (verblijfplaatsen in het gebied rondom de Jabili Rahmat d.w.z. de heuvel van genade) om Allah te denken.

Vlak na de zonsondergaan van de negende Zilhidj verlaat de pelgrim de Mauqaf zonde Salaatoel-Magrib te verrichten en gaat naar Moezdalifa, een plaats tussen Mina en Arafat. Hier verricht hij/zij de Magrib en Ishaa gebeden.

Dan vertrekt de pelgrim na het ochtend gebed van de tiende Zilhidj uit Moezdalifa (tenminste 49 kiezelstenen moeten van daar meegenomen worden) en gaat naar Mina.

De pelgrim neemt dan zeven kiezelstenen en terwijl hij of zij telkens een steen tussen de wijsvinger en de duim van de rechterhand houdt, gooit hij/zij ze een voor een naar de paal genaamd Djamra-Toel-Oeqoeba op dezelfde dag d.w.z. de tiende Zilhidj.

Dan offert de pelgrim een geit, een schaap of sluit zich aan bij zes anderen di een kameel of een stier offeren en scheert bij voorkeur het hele hoofd kaal, of knipt het haar gelijk over het hele hoofd, als de pelgrim een man is. Een vrouwelijke pelgrim moet tenminste 2.5 cm van het haar afknippen.

Dan legt de pelgrim de Ihraam af en gaat dezelfde dag naar Mekka en doet de Tawaaf, genaamd Tawaaf Oelifadah waarna de pelgrim twee raka’ats Soennat gebed verricht.

Vervolgens doet de pelgrim Sa’ie.

Dan keert de pelgrim terug naar Mina en brengt daar de nacht van de elfde Zilhidj door.

Na 12.00 uur van de elfde en op de twaalfde Zilhidj gaat de pelgrim in de volgorde naar de pilaren genaamd Jamra Toel Oela, Jamra Toel Woesta en Jamra Toel Ooeqoeba en werpt zeven kiezelstenen naar elke pilaar terwijl hij/zij bij ieder worp zegt:

BISMILLAAHI ALLAAHOE AKBAR.

Als een pelgrim ook de dertiende Zilhidj blijft, werpt hij/zij nogmaals zeven kiezelstenen naar de pilaren zoals de twee voorafgaande dagen.

Tenslotte gaat de pelgrim terug naar Mekka na de Salaat oel-Zoehr op de twaalfde Zilhidj. Voordat de pelgrim uit Mekka naar zijn eigen land vertrekt, verricht hij/zij een Tawaaf, genaamd Tawaaf Oel Wada’a (afscheid Tawaaf) N.B.

Gedurende het verblijf in Mekka kan men net zoveel Tawaafs verrichten als men kan, want het verrichten van Tawaafs is de beste vorm van bidden gedurende die periode.

Ook kan men de ‘Oemra net zoveel keren verrichten als men wil, door van Mekka te gaan naar Tan’iem (een plaats ongeveer 5 km van Mekka). Daar de Ihraam aannemen en terugkeren naar Mekka en de Tawaaf en Sa’ie verrichten zoals gebruikelijk voor een ‘Oemra.

Nieyyat voor Hadj

ALLAAHOEMMA INNIE OERIDOELHADJA FAYYASSIRHOE LI WA TAQABBALHOE MINNIE, NAWAI-TOEL-HADJJA WA AHRAMTOE BIHIE MOEKH-LISAN LILLAAHI TA’ALA

Wat moet men doen nadat men een van de Nieyyats heeft uitgesproken?

Nadat men uiting heeft gegeven aan een van de nieyyats, moet men hardop zeggen (3x):

LABBAYK ALLAHOEMMA LABBAYK: LABBAYK LAA SHARIEKA LAKA LABBAYK: INNALHAMDA WANNI’MATA LAKA WAL MOELKA LAA SHARIEKALAK.

Wat zijn Mikaats?

De grenslijn die de Pelgrims of degenen die Oemra willen doen niet mogen overschrijden zonder de Ihraam aan te nemen, worden Mikaats genoemd.

Wat is Waqoef?

Waqoef is het verblijven in Arafat, op zijn minst enkele minuten, gedurende de tijd tussen het hellen van de zon vanaf de hoogste stand op de 9de van Zilhidj (de twaalfde maand van het islamitische jaar) en het aanbreken van de dageraad van de tiende Zilhidj in Moezdalifa.

Ihraam

Wat versta je onder Ihraam?

Het verwijderen van genaaide kleren van het lichaam an het omwikkelen in een paar ongezoomde lappen op de Mikaat (of voor) met de intentie om Hadj of Oemra te verrichten en het zich onthouden van alle die onwettig zijn voor degenen die Hadj of Oemra willen verrichten in Ihraam.

Hoe moet een mannelijke pelgrim de Ihraam aanmenen?

Wanneer een mannelijke pelgrim op het punt staat van een Miqaat te overschrijden, moet hi j Ghoesl verrichten, zich ontdoen van genaaide kleren en het onderlichaam omwikkelen met een ongezoomde doek en het bovenlichaam met een ander doke, terwijl het hoofd en het gezicht onbedekt blijft. Het schoeisel moet zondaig zijn, dat het de middenbeentjes van het voorste deel van de voeten openlaat. Hij moet dan twee Raka,ats Nafl-gebed verrichten en tenslotte moet hij in zijn gedachte de NIEYYAT vormen en uiting geven aan zijn intentie van het doel waartoe hij Ihraam aanneemt.

Wat is het verschil tussen het aannemen van Ihraam door mannen en vrouwen?

De verschilpunten tussen aannemen van Ihraams door mannen en vrouwen zijn:

 

 1. Dat een vrouw genaaide kleren mag dragen.
 2. Ze mag haar hoofd bedekken (moet).
 3. Zij mag het gezicht niet bedekken.
 4. Ze mag sokken of handschoenen aandoen.
 5. Een vrouw mag LABBAYK niet hardop uitspreken maar moet dit zachtjes zeggen.
Welke zaken worden verboden voor degenen die Ihraam aannemen?

De zaken die verboden worden en blijven voor degenen die Ihraam aannemen totdat het doel waarvoor de Ihraam aangenomen vervuld is, zijn:

 1. Jagen of hierin bijstaan.
 2. Seksuele omgaan of wat daaraan vooraf gaat.
 3. Afknippen of scheren van het haar of het knippen van de nagels.
 4. Het hoofd (voor mannen) of gezicht bedekken op wat voor mannier dan ook.
 5. Het dragen van handschoenen of sokken (voor mannen)
 6. Het dragen van genaaide kleren of ondergoed.(voor mannen)
 7. Het gebruiken van parfum of geparfumeerde preparaten
 8. Opzettelijk ruiken naar parfum of het aanbrengen op enig deel van het lichaam of op de lappen die het bedekken, of het zelfs maar op een of ander manier bij je hebben van parfum. (als er nog enig aroma of parfum, dat voor het opvatten van de nieyyat was opgebracht overblijft, is dit niet erg, want dat is geoorloofd).
 9. Het doden en zelf verwijderen van luizen

Tawaaf

Wat versta je onder Tawaaf?

Het verrichten van zeven omgangen rond de Ka’aba (te beginnen in Mekka vanaf de zwarte steen,terwijl de Ka’aba aan de linkerzijde is) wordt Tawaaf genoemd.

How wordt de Tawaaf verricht?

De punten die in acht genomen moeten worden bij het verrichten van de Tawaaf zijn: 

 1. De persoon die Tawaaf verricht, mot staan in de richting van de Ka’aba waar de zwarte steen in de murr is ingezet op zo’n manier dat die rechts van de persoon is en dan de nieyyat formuleren met de volgende woorden:

  ALLAHOEMMA INNIE ORIEDOE TAWAAFA BAYTIKAL MUHARRAMI FAYYAS-SIR-HOELIE WA TAQABBALHOE MINNIE.

 2. Dan met het gezicht naar de zwarte steen, heft men de handen op met de palmen naar buiten gekeerd en zegt:

  BISMILLAAHI WALHAMDOE LILAAHI WALLAHOE AKBAR WASSALAATOE WASSA-LAAMOE ‘ALAA RASOELILLAAH
  .

 3. Indien mogelijk, moet men dichtbij de zwarte steen komen en deze kussen, maar als dit niet mogelijk is, moet men die een handkus van een afstand geven en de volgende Doe’a opzeggen:

  ALLAAHUMMAGH FIRLIE ZOENOEBIE WA TAHHIR LIE QALBIE WA ASH-RAH LIE SADRIE WA YASSIRLIE AMRIE WA’AFINIE FIEMAN ‘AAFAYT.

  Dan moet men lopen in de richting van de poort van de Ka’aba en zeggen:

  ALLAAHOEMA IMANAM BIKA WATAS DIEQOEM BIKITAABIKA WA WA-FAA’AM BI ‘AHDIKA WATTIBAA’AN LI SOENNATI NABIEYIKA MOEHAMMAD SALLALLAAHOE TA’AALA’ALAYHI WA SALLAM, WA ASHADOE ANLAA ILAAHA ILLALLAHOE WAHDAHO LAA SHARIEKALAHE WA ASH-HADOE ANNA MOEHAMMADAN ABDOEHOE WA RASOELOEH AAMANTOE BILLAAHI WA KAFARTOE BIL DJIBTI WAATTAAGHOET.

 4. Dan, met de ka’aba links moet men een volledig ronde er omheen maken. Ondertussen voortdurend Allah gedenken of Doe’as opzeggend op de zelfde manier als er voor. Hiermee is een rondgang voltooid N.B. Men kan ook indien mogelijk, de zuidwest hoek van de Ka’aba kussen, die Roekni Jamanie gnoemd wordt.

 5. Men moet zeven roden maken op de beschreven manier.

 6. Na het voltooien van zeven ronden moet men bij de Poort van de Ka’aba staan en bidden om de zegen van Allah.

 7. Tenslotte moet men twee raka’ats Soennatoe-Tawaaf verrichten, bijvoorkeur bij Maqami Ibrahiem, een plek vlakbij de Ka’aba.
Welke handelingen zijn zonodig gedurende het verrichten van Tawaaf?

De handelingen die zonodig zijn gedurende het verrichten van Tawaaf zijn:

 1. Zonder woede zijn.
 2. Het onbloten van meer dan een kwart van enig lichaamsdeel, dat bedekt moet zijn.
 3. De Tawaaf verrrichten, hetzij door op iemands schouders te steunen ofwel hoog gezeten, zonder enige gegronde reden.
 4. Het verrichten van de Tawaaf in een zittende houding zonder enige gegronde reden.
 5. Het verrichten van de Tawaaf met de Ka’aba aan de rechterkant.
 6. De Tawaaf alleen verrichten rond de met uitsluiting van Hatim (Hatim is de naam van dat deel van de grond in het noorden van de Ka’aba dat weggelaten werd toen de Ka’aba herbouwd werd.
 7. Het verrichten van minder dan zeven ronden.
Welke handelingen zijn niet geoorloofd gedurende het verrichten van Tawaaf?
 1. Het bespreken van wereldse zaken.
 2. Het verrichten van Tawaaf in onreine kleren.
 3. Het negeren van Ramal, dat inhoud: snel lopen, de schouders bewegen met de borst vooruit (zoals de looppas van een soldaat) in de eerste drie rondgangen (alleen voor mannen).
 4. Het niet in acht nemen van Iztiba’a, dat slaat op het wegnemen van de doek van de rechter schouder en onder de rechter oksel door te plaatsen op de linker schouder, waardoor de rechter arm bloot gehouden wordt. (alleen voor mannen )
 5. Pauzes houden tussen de rondgangen. (m.u.v. de woedoe en verplichte gebeden te verrichten).
 6. Het niet verrichten van twee raka’ats Nafl gebed na het beëindigen van de Tawaaf.

Sa'ie

Wat betekent Sa'ie?

Sa’ie betekent het heen en weer lopen tussen twee heuvels Safaa en Marwah, overeenkomstig de voorgeschreven wetten.

Hoe moet de Sa'ie verricht worden?

De punten die in acht genomen moeten worden bij het verrichten van Tawaaf zijn:

Om de Sa’ie te verrichten moet men naar Safa gaan en na de aankomst lezen:

‘ABBA’ OEBIMAA BADA ALLAAHOE BIHIE INNASSAFAA WAL MARWATA MIN SHA’AA’IRRILLAAHI, FAMAN HADJ-DJAL BAYTA AWI’TAMARA FALAA DJOENAAHA ‘ALAYHI AYYAT-TAWWAFA BIHIMA WA MAN TATAWWA ‘A KHAIRANA FA INNAL-LAAHA SHAAKIRUN’ALIEM.

Dan heft men de handen op tot de hoogte van de schouders en zegt:

ALLAHOE AKBAR (drie keren)

LAA ILLAAHA ILLALLAAHOE WALLAHOE AKBAR WA LILLAAHIL-HAMD.

Dan moet men zijn/haar Nieyyat formulieren met de woorden:

ALLAAHOEMMA INNIE OERIEDOES-SA’YA BAYNASSAFAA WAL MARWATI FAYAS-SIRHOE LIE WA TAWABBALHOE MINNIE.

Dan moet men naar Marwah in flinke pas lopen terwijl men onderweg steeds Doe’as reciteert.

Wanneer mene en groene plek bereikt heeft moet men vlugger lopen, tot dat men een andere groene plek bereikt en tussen deze twee groene plaatsen moet men de Doe’a zeggen:

RABBIGHFIR WARHAMWA TADJAAWAZ ‘AMNA TA’LAM WA TA’LAMU MAA LAA NA ‘-LAM INNAKA ANTAL A’AZZOEL- AKRAM; ALLAAHOEMADJ ‘ALHOE HADJDJAMMABROERAN WA SA’YAM MASHKOERAN WA ZAMBAMMAGHFOERA.

Aan gekomen in Marwah moet men met zijn gezicht gewend naar de Ka’aba om zegen bidden (dit voltooid een gang).

Dan moet man terug gaan naar Saffaa op de zelfde manier, vlug lopend tussen de twee groene plekken, Doe’as zeggend enz. In Safaa aankomend moet men weer gewend naar de Ka’aba bidden om vergeving (dit voltooid de tweede gang).

Men moet zeven keren zo’n gang volbrengen. Bij het beëindigen van de zevende, wanneer men in Marwah aankomt en het gebed zegt, heeft men de Sa’ie voltooid.

Oemra

Wat is Oemra?

Het bezoek aan Mekka op een willekeurige tijd van het jaar in de staat van Ihraam die op de mikaat wordt aanvaard. Het verrichten van de tawaaf rond de ka’aba in Mekka en het uitvoeren van Sa’ie overeenkomstig de voorgeschreven wetten, wordt Oemra genoemd.

Hoe verricht met de Oemra?

Om de ‘Oemra te verrichten, moet men in de eerste plaats:

De Ihraam aannemen aan de mikaat oereenkomstig de voorgeschreven wetten.

In Mekka moet men naar de Ka’aba gaan en de Iztiba’a aannemen, dan moet men de Nieyyat voor de Tawaaf formuleren en uitspreken en met de uitvoering daarvan beginnen.

Men moet ervoor zorgen om de eerste drie rondgangen te verrichten in de stijl van Ramal.

Na het voltooien van de drie rondgangen, worden de resterende vier op normale wijze verricht en moet dan twee raka’ats Soenatoel-Tawaaf verrichten.

Men moet bij voorkeur naar de bron Zamzam gaan en een beetje water drinken.

Van daaruit gaat men naar Safaa en beëindigt da Sa’ie volgens de voorgeschreven wetten.

Dan scheert men bij voorkeur het hele hoofd kaal of knipt het haar gelijk over het hele hoofd (mannen), vrouwen knippen tenminste 2.5 cm.

N.B. Een vrouw is echter vrijgesteld, zowel van Iztiba’s als Ramal. Het is zeer aanbevelingswaardig voor een pelgrim om een bezoek te brengen aan het Mausoleum van de Heilige Profeet in Medina en daar staande in de eerbiedige houding met het gezicht naar de graftombe aan de Grote profeet te zeggen:

ASSALAMOE ‘ALAIKA AYYOEHAN NABIEYYOE WA RAHMATOELLAHI WA BARAKAATOEHOE, ASSALAAMOE ‘ALAIKA YA RASOELLALLAAH. ASSALAAMOE ‘ALAIKAYA NABIE-ALLAAH ASSALAMOE ‘ALAIKA YA HABIEB ALAAH. ASSALAAMOE ‘ALAIKA YA KHAIRA KHALQILLAAH ASSALAAMOE ‘ALAIKA YA SHAFI’-AL- MOEZNIBIEN ASSALAAMOE ‘ALAIKA WA’ALAA AALIKA WA AASHAABIKA WA OEMMATIKA AJMA’IEN.

Nieyyat voor Oemra

ALLAHOEMMA IENNIE OERDIDOEL OEMRATA FAYASSIRHA LI WA TAQABALHA MINNIE NAWAITOEL OMERATA WA AHRAMTOE BIHA MOEKHLISAN LILLAAHI TA’ALA

Voor vragen en informatie
kunt u contact opnemen met:

Hadj A. Walidin
0070-3454744