Ga naar de inhoud

Belangrijke Doea's

Voor verschillende gelegenheden

Gebed voor verrichten van Woezoe

BIESMIELLAAHIER-RAHMAANIER-RAHIEM

in de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Gebed na Woezoe

ASJHADOE AL LAA IELAAHA IEL-LALLAAHOE WAHDAHOE LAA SJARIEKALAHOE WA ASJ-HADOE ANNA MOEHAMMADAN ABDOEHOE WAS RASOELOEH

Ik getuig dat er geen God is dan Allah. Hij is Enig en heeft geen deelgenoot. En ik getuig dat Mohammad zijn Dienaar en Boodschapper is.

ALLAAAHOEMMADJ-ALNIE MIENAT-TAWWAABIENA WADJ-ALNIE MIENAL MOETA-TAHHIERIEN

O Allah! Maak me tot een van degenen die berouw hebben en maak me tot een van degenen die zichzelf zuiveren.

Gebed bij slapen gaan

ALLAAAHOEMMA BIESMIEKA AMOETOE WA AHJAA

O Allah! Met Uw naam sterf ik en kom ik tot leven

Gebed bij het ontwaken

ALHAMDOE LIELLAAHIEL-LAZIE AH-JAANAA BA’DA MAA AMAATANAA WA IELAIHIEN NOESJOER

Alle lof komt toe aan Allah die mij na de dood tot leven heeft gewekt en tot Hem moeten we wederkeren.

Gebed voor het binnentreden van het toilet

ALLAAHOEMMA IENNIE A-OEZOEBIEKA MIENAL GOEBSIE WAL GABAA-IES.

O Allah! ik zoek mijn bescherming bij U tegen onreinheid en onreine invloeden van de satan.

Opmerking:

Na het gebed opgezegd te hebben, gaat men met het linkerbeen naar binnen. Het is niet toegestaan in het toilet gebeden op te zeggen of te praten. Het gezicht en de rug moeten ook niet naar de kieblahgericht zijn.

Gebed na het verlaten van het toilet

GHOEFRAANAKA, ALHAMDOE LIELLAAHIEL-LAZIE AZHABA ANNIEL AZAA WA AFAANIE.

O Allah, ik smeek Uw vergiffenis af, alle lof komt toe aan Allah, die mijn ongemak heeft weggenomen en mij op mijn gemak doet zijn.

Opmerking:

Men verlaat het toilet met het rechtenbeen naar buiten.

Gebed voor het eten

BIESMIELLAAHIE WA ALAA BARKATIELLAAH

Ik begin in de naam van Allah en met Zijn zegen Is men vergeten bovengenoemd gebed voor het eten op te zeggen, dan dient men bij herrinnering het volgend gebed op te zeggen:

BIESMIELLAAHIE AWWALAHOE WA AGIERAHOE

In de naam van Allah, vanaf het begin tot het eind.

Gebed na het eten

ALHAMDOE LIELLAAHIELLAZIE AT-AMANAA WA SAKAANAA WADJA-ALNAA MIENAAL MOESLIEMIEN.

Alle lof komt toe aan Allah die ons eten en drinken heeft gegeven en die ons tot moesliems heeft gemaakt.

Gebed bij het deelnemen aan een feestmaal

ALLAAHOEMMA AT-IEM MAN AT-AMANIE WASKIE MAN SAKAANIE

O Allah! Geef eten en drinken aan hen die mij te eten en te drinken hebben gegeven.

Gebed bij het afscheid nemen van de gastheer

ALLAAHOEMMA BAARIEK LAHOEM FIEMAA RAZAKTAHOEM WAGH-FIER LAHOEM WARHAMHOEM

O Allah! Zegen hen in wat U hen heeft verschaft en vergeef hen en schenk hen Uw genade.

Gebed wanneer men in de spiegel kijkt

ALLAAHOEMMA ANTA HASSANTA GALKIE WA HASSIEN GOELOEKIE

O Allah! Zoals U mijn uiterlijk goed heeft gemaakt, maak ook zo goed mijn zedelijk gedrag.

Gebed na Wietr Salaat

SOEB-HAANAL MALIEKIEL KOED-DOES

Lof zij Allah, de Allerhoogste, de Heilige.

Gebed bij het aankleden

ALHAMDOE LIELLAAHIELLAZIE KASAANIE HAAZAA WA RAZAKANIEHIE MIEN GHAIRIE HAWLIEM MIENNIE WA LAA KOEWWATIEN.

Alle lof komt toe aan Hem die mij kleding heeft verschaft en voor mij heeft gezorgd zonder enige inspanning of vermogen mijnerzijds.

Gebed bij het uitkleden

BIESMIELLAAH

In de naam van Allah.

Gebed bij het verlaten van het huis

BIESMIELLAAHIE TAWAKKALTOE ALALLAAHIE LAA HAWLA WA LAA KOEW-WATA IELLAA BIELLAAH

In de naam van Allah, ik stel mijn vertrouwen in Allah. Ik bezit geen kracht om mij zelf tegen het kwade te beschermen en het goede te verrichten, maar alleen met de hulp van Allah.

Gebed bij het binnentreden van het huis

ALLAAHOEMMA IENNIE AS-ALOEKA GAIRAL MOEDLIEDJIE WA GAIRAL MAGRIEDJIE BIESMIELLAHIE WA LADJ-NAA WA ALALLAAHIE RABBANAA TAWAKKALNAA

O Allah! Ik smeek U om een goed binnenkomst en een goed vertrek. We zijn binnengetreden in Allah’s naam en we hebben ons vertrouwen gesteld in Allah, onze heer.

Wanneer iemand zijn groeten doet overbrengen, zeg tegen degen het volgende gebed op

ALAIKA WA ALAIHIES SALAAM

Vrede zij met U en met hem.

Wanneer iemand u een gunst bewijst, zeg voor de persoon het volgende gebed op:

DJAZAAKALLAAHOE GAIRAN.

Moge Allah U hierover rijkelijk belonen.

Gebed wanneer men boos wordt

A-OEZOE BIELLAAHIE MIENASJ-SJAITAANIER-RADJIEM

Ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen de vervloekte satan.

Gebed bij een begraafplaats

ASSALAAMOE ALAIKOEM JAA AHLAL KOEBOERIE JAGHFIEROELLAAHOE LANAA WA LAKOEM ANTOEM SALAFOENAA WA NAHNOE BIEL ASAR.

Gebed wanneer men een schuld doet

ALLAAHOEMMAK-FIENIE BIE-HALAALIEKA AN HARAAMIEKA WA AGH-NIENIE BIE-FADLIEKA AMMAN SIEWAAK.

O mijn Allah! Schenk mij voldoende van Uw toegestane voorziening opdat ik onafhankelijk kan zijn van war door U verboden is, en maak mij in Uw genade alleen afhankelijk van U.

Gebed wanneer men in moeilijkheden verkeert

IENNAA LIELLAAHIE WA IENNAA IELAIHIE RAADJIE-OEN

Wij zijn werkelijk van Allah afkomstig en tot Hem moeten wij terugkeren.

ALLAHOEMMA ADJIERNIE FIE MOESIEBATIE WA AGLIEF LIE GAIRAM MIENHAA.

O Allah! Beloon mij voor mijn moeilijkheden en schenk mij iets beters dan dit.

Gebed na de Azaan

ALLAAHOEMMA RABBA HAAZIEHIED DA’WATIET TAAMMATIE WAS-SALAATIEL KAA-IEMATIE AATIE MOEHAMMADA NIELWASIELATA WAL FADIELATA WAB-AS-HOE MAKAAMAM MAHMOEDA NIELLAZIE WA AT-TAH, IENNAKA LAA TOEGLIEFOEL MIE-AAD.

O Allah! Heer van deze volkomen oproep en van het gebed dat nu begint, geef aan Mohammad Zijn eeuwige rechten van voorspraak, aanzien en de hoogste graad. En plaats Hem tijdens de herrijzenis, bovenaan in de klasse van de veel geprezene, zoals U hem beloofd heeft. Voorwaar! U zult nooit Uw belofte verbreken.

Gebed bij het binnentreden van de Moskee

ALLAAHOEMMAF TAHLIE ABWAABA RAHMATIEK.

O Allah! Open voor mij de poorten van Uw zegen.

Opmerking:

Men gaat de moskee binnen met het rechterbeen.

Gebed bij het verlaten van de Moskee

RABBIEGH FIERLIE ZOENOEBIE WAFTAHLIE ABWAABA FADLIEK.

O Allah! Vergeeft mijn zonden en open voor mij de poorten van Uw weldadigheid.

Opmerking:

Men verlaat de moskee met het linkerbeen.

Gebed bij het slachten

BIESMIELLAAHIE ALLAAHOE AKBAR.

In de naam van Allah, Allah is de grootste

Slachtgebed voor het offeren

IENNIE WADJ-DJAHTOE WADJ-HIEJA LIELLAZIE FATARAS SAMAAWAATIE WAL ARDA HANIEFANW WA MAA ANA MIENAL MOESJRIEKIEN. IENNA SALAATIE WA NOESOEKIE WA MAHJAAJA WA MAMAATIE LIELLAAHIE RABBIEL AALAMIEN. LAA SJARIEKA LAHOE WA BIEZAALIEKA OEMIERTOE WA ANA MIENAL MOESLIEMIEN. ALLAAHOEMMA MIEN-KA WA LAKA, BIESMIELLAAHIE ALLAAHOE AKBAR.

Ik heb mijn gezicht gewend naar Hem, die geschapen heeft de hemelen en de aarde, als godzoeker. En niet behoor ik tot de afgodendienaren. Mijn salaat en mijn vrome oefening en mijn leven en mijn sterven zijn voor Allah, de Heer der wereld wezens. Geen genoot heeft Hij. Aldus is mij bevolen en ik behoor tot de moesliems. O Allah, dit offer komt van U en is voor U. In de naam van Allah, Allah is de grootste.

Gebed na het offeren

ALLAAHOEMMA TAKABBAL MIENNIE HAAZIEHIEL AD-HIEJJATA KAMAA TAKABBALTA MEIN IEBRAAHIEMA GALIELIEKA WA IESMAA-IELA ZABIEHIEKA WA MOEHAMMADIEN NABIEJ-JIEKA WA MOESTAFAAKA SALLALLAAHOE ALAIHIE WA SALLAM.

O Allah, dit is het offer van mij, accepteer dit zoals U hebt geaccepteerd het offer van Uw beminde Vriend ABRAHAM en Ismaiel, het voor U bestemde offer, en Uw beminde Profeet Mohammad, moge Allah’s vrede en zegen op Hun rusten.

Opmerking: 

Bovengenoemd gebed wordt opgezegd, indien de persoon die offert zelf zijn dier gaat slachten. Slacht men echter op naam van een ander persoon, dan veranderd TAKABBAL MIENNIE in: TAKABBALAHOE MIEN +(Naam v/d persoon op wiens naam het dier wordt geofferd).

 

Gebed

ALHAMDOE LIELLAA-HIELLAZIE BIE-NIE’MATIEHIE TATIEMMOES SAALIEHAAT

Alle lof komt toe aan Allah met wiens zegen goed dingen worden volbracht.

Gebed bij het zien van iets ontmoedigends

ALHAMDOE LIELLAAHIE ALAA KOELIE HAALIEN

Alle lof komt toe aan Allah onder alle omstandigheden.

Gebed bij het drinken van zam zam water

ALLAAHOEMMA IENNIE AS-ALOEKA IELMAN NAAFIE-ANW WA RIEZKANW WAASIE-ANW WA SJIEFAA-AM MIEN KOELLIE DAA-IEN

O Allah! Ik smeek U om nuttige kennis, onbeperkte leeftocht en genezing van elke kwaal.

Gebed bij het condoleren

IENNA LIELLAAHIE MAA AGAZA WA LAHOE MAA A’TAA WA KOELLOEN IENDAHOE BIE-ADJALIEM MOESAMMAN FASBIER WAHTASIEB.

Wat Allah heeft weggenomen is werkelijk voor Hem bestemd en wat Hij heeft gegeven is voor Hem bestemd. En alles heeft zijn bepaalde uur. Wees daarom geduldig en hoop op de beloning.

Gebed in geval van koorts

BIESMIELLAAHIELKABIERO NA-OEZOE BIELLAAHIEL AZIEMIE MIEN SJARRIE KOELLIE IERKIEN NA-AARIENW WA MIEN SJARRIE HARRIEN-NAAR.

In de naam van Allah, de Grote. We zoeken bescherming bij Allah, de Grote, tegen het onheil van het pijnlijke gestel en tegen het onheil van de hitte van het vuur.

Gebed bij het bezoek aan een zieke

LAA BA’STA TAHOEROEN IEN SJAA-ALLAAH

Vrees niet. Met Gods wil zal deze ziekte U zuiveren van zonden.

Gebed op te zeggen gedurende JSabi Kadr en Sjabi Baraat

ALLAAHOEMMA IENNAKA AFOEW-WOEN TOEHIEB-BOEL AFWA FA’FOE ANNIE

O Allah! Waarlijk bent U zeer vergevingsgezind en vergeeft gaarne, wees daarom zo goed mij vergiffenis te schenken.

Gebed voor het drinken

BIESMIELLAAH

In de naam van Allah.

Gebed na het drinken

ALHAMDOE LIELLAAH

Alle lof komt toe aan Allah.

Gebed tijdens Hadj (Talbiej-Jah)

LABBAIK ALLAAHOEMMA LABBAIK, LABBAIK LAA SJARIEKA LAKA LABBAIK, IENNAL HAMDA WANNI’MATA LAKA WAL MOELK, LAA SJARIEKA LAK.

Hier ben ik o Heer, hier ben ik, hier ben ik tot Uw dienst. U kent geen deelgenoten, hier ben ik, alle lof komt alléén U toe en alle gunsten komen alléén van U en alle heerschappij behoren aan

U, U heeft geen deelgenoot.

Slachtgebed voor Akiekah (Geboorte offer)

(1) ALLAHOEMMA HAAZIEHIE AKIEKA-TOEBNIE

(2) (NAAM V/H KIND) DAMOEHAAA, BIEDAMIEHIE

(3) WA LAHMOEHAA BIE LAHMIEHIE

(4) WA AZMOEHAA BIE-AZMIEHIE

(5) WA DJIELDOEHAA BIE-DJIELDIEHIE

(6) WA SJA’ROEHAA BIE-SJA’RIEHIE

(7) ALLAAHOEMMADJ ALHAA FIEDAA-AL LIE-IEBNIE

(8) MIENNAAR. IENNIE WADJ-DJAHTOE WADJ-HIEJA LIEL-LAZIE FATARAS SAMAAWAATIE WAL ARDA HANIEFANW WA MAA ANA MIENAL MOESJRIEKIEN. ALLAAHOEMMA MIEN-KA WA LAKA, BIESMIELLAAHIE ALLAAHOE AKBAR.

O Allah, dit offer verricht ik ten behoeve van mijn kind …. door het bloed i.p.v. zijn bloed, het vlees i.p.v. zijn vless, het been i.p.v. zijn been, de huid i.p.v. zijn huid, het haar i.p.v. zijn haar op te dragen.

O Allah, dit offer bied ik U aan t.b.v. mijn kind om hem voor het hellevuur te vrijwaren.

Ik heb mijn gezicht gewend naar Hem, die geschapen heeft de hemelen en de aarde, als godzoeker. En niet behoor ik tot de afgodendienaren Mijn salaat en mijn vrome oefening en mijn leven en mijn sterven zijn voor Allah, de Heer der wereldwezens.

Geen genoot heeft Hij. Al dus is mij bevolen en ik behoor tot de moesliems.

O Allah, dit offer komt voor U en is voor U.

In de naam van Allah, Allah is de Grootste.

Opmerking:

Bovengenoemd gebed wordt opgezegd, indien het kind op wiens naam het dier geslacht wordt, een zoon is van degene die slacht.

Is het een dochter van degene die slacht, dan veranderen de woorden van nr. 1 t/m nr. 7 alsvolgt:

1 akieka-toebnatie

2 bie-damiehaa

3 bie-lahmiehaa

4 bie-azmiehaa<> 5 bie-djieldiehaa

6 bie-sja’riehaa

7 fiedaa-allie-iebnatie

Wordt echter een dier geslacht op naam van een kind, dat geen zoon of dochter is van degene die slacht, dan verandert akieka-toebnie (nr.1) in akiekatoe + (naam v/h kind +vadersnaam)

Gebed na de Salaat (Namaaz)

ALLAHOEMMA ANTAS-SALAAM, WA MIEN-KASSALAAM, TABAARAKTA JAA ZAL-DJALAALIE WAL IEKRAAM.

O Allah! U alléén bestaat eeuwig en U bent de Gever van vrede en van U alléén is vrede afkomstig. U bent gezegend, o verhevene en geprezene.

ALLAAHOEMMA A-IENNIE ALAA ZIEKRIEKA WA SJOEKRIEKA WA HOESNIE IEBAADATIEK.

O Allah, help mij U te gedenken en U dankbaar te zijn en U op de best mogelijke wijze te dienen.

Gebed wanneer men in een voertuig is gaan zitten

ALHAMDOE LIELLAAHIE, SOEB-HAANALLAZIE SAGGARA LANAA HAAZAA WA MAA KOENNAALAHOE MOEK-RIENIEN. WA IENNAA IELAA RABBIENAA LAMOEN-KALIEBOEN

Lofprijzing aan Hem, die dit aan ons onderdanig heeft gemaakt, terwijl wij zelf er niet toe bij machte waren. En wij zullen waarlijk tot onze Heer teruggebracht worden.

Tashieb Taraawieh

SOEB-HAANA ZIELMOELKIE WAL MALAKOETIE SOEB-HAANA ZIEL IEZZATIE WAL AZMATIE WAL HAIBATIE WAL KOEDRATIE WAL KIEBRIEJAA-IE WAL DJABAROET. SOEB-HAANAL MALIEKIEL HAI-JIELLAZIE LAA JANAAMOE WA JAMOETOE SOEB-BOEHOEN KOED-DOESOEN RABBOENAA WA RABBOEL MALAA-IEKATIE WARROEH. ALLAAHOEMMA ADJIERNAA MIENANNAAR. JAA MOEDJIEROE JAA MOEDJIEROE JAA MOEDJIEROE

Vrij van elke smet is Allah, die de koning is van de hemel en aarde. Vrij van elke smet is Allah, die de bezitter is van eer, grootheid, gezag, kracht, glorie en voornaamheid. Vrij van elke smet is de werkelijke Koning die eeuwig is en noch slaapt noch sterft.

Allah is zeer rein en heilig. Slechts Hij is de Schepper en onderhouder van ons, van de engelen, Gabriël en zielen. O barmhartige God, bescherm ons tegen de hel.

O Beschermer, o Beschermer, o Beschermer.

Gebed op te zeggen in geval men het slachtoffer geworden is van het boze oog (Nazar Bad)

BIESMIELLAAHIE, ALLAAHOEMMA AZHIEB HARRAHAA WA BARDAHAA WA WASABAHAA.

In de naam van Allah! O Allah neem de hitte en de pijnlijke koude en de daarmee gepaard gaande kwelling ervan weg.

Gebed bij het zien van de nieuwe maan

ALLAAHOEMMA AHIELLAHOE ALAINAA BIELJOEMNIE WAL IEMAANIE WASSALAAMATIE WAL IESLAAMIE WAT-TAWFIEKIE LIEMAA TOEHIEBBOE WA TARDAA RABBIE WA RABBOEKALLAAH.

O Allah! Dat deze maan mag opkomen met zegen en geloof en vrede en islaam en geef ons kracht om datgene te doen dat U behaagt. O maan, mijn en Uw Heer is Allah.

Gebed bij het horen van iets goeds

ALHAMDOE LIELLAAH

Alle lof komt toe aan Allah

Gebed na het niezen

ALHAMDOE LIELLAAH

Alle lof komt toe aan Allah.

Opmerking:

Wie de persoon die niest het bovenstaand gebed hoort zeggen, zegt zelf:

JARHAMOE-KALLAAH.

Moge Allah U genadig zijn.

Gebed bij het binnentreden van de markt

LAA IELAAHA IELLAL-LAAHOE, WAHDAHOE LAA SJARIEKALAHOE LAHOEL MOELKOE WA LAHOEL HAMDOE, JOEHJIE WA JOEMIET, WA HOEWA HAJ-JOEL LAA JAMOET, BIEJA-DIEHIEL GAIR, WA HOEWA ALAA KOELLIE SJAI-IEN KADIER.

Niemand dan Allah is aanbidding waarding. Hij is enig en heeft geen deelgenoten. Van Hem is het koninkrijk en alle lof komt Hem toe. Hij geeft leven en beschikt over de dood. Hij leeft eeuwig en zal nimmer sterven. Al wat goed is, is van Hem afkomstig. En Hij heeft macht over alle dingen.

Gebeden uit de Heilige Quraan

RABBANAA ATIENAA FIED-DOENJAA HASANATANW WA FIEL AAGIERATIE HASANATANW WA KIENAA AZAABANNAAR.

Onze Heer, geef ons in het nabije leven wat goed is en in het latere leven wat goed is en behoed ons voor de bestraffing van het vuur.

 

RABBANAA IENNANAA AAMANNAA FAGH-FIERLANAA ZOENOEBANAA WA KIENAA AZAABANNAAR

Onze Heer, wij geloven: vergeef ons dan onze boosheden en behoed ons voor de bestraffing van het vuur.

 

RABBANAA MAA GALAKTA HAAZAA BAATIELAA, SOEB-HAANAKA FA KIENAA AZAABANNAAR.

Onze Heer, niet hebt Gij dit (aarde) ijdellijk geschapen. Geprezen zijt Gij! Behoed ons dan voor de bestraffing van het vuur.

 

RABBANAA FAGH-FIER LANAA ZOENOEBANAA WA KAFFIER ANNAA SAJ-JIE AATIENAA WA TAWAFFANAA MA-AL ABRAAR.

Onze Heer, vergeef ons dan onze boosheden en wis van ons uit onze slechte daden en neem ons in Uw hoede met de vromen.

 

RABBANAA ZALAMNAA ANFOESANAA WA IEL LAM TAGH-FIERLANAA WA TARHAMNAA LANAKOE-NANNA MIENAL GAASIERIEN.

Onze Heer, wij hebben onszelf onrecht gedaan en indien Gij ons niet vergeeft en erbarmen met ons hebt zullen wij behoren tot de verliezenden.

 

RABBABAA AFRIEGH ALAINAA SABRANW WA TAWAFFANAA MOESLIEMIEN.

Onze Heer, stort dulding over ons uit en vorder onze doodschuld in als moesliems.

 

RABBANAA LAA TADJ-ALNAA FIETNATAL LIEL KAWMIEZ ZAALIEMIEN WA NADJ-DJIENAA BIE-RAHMATIEKA MIENAL KAWMIEL KAAFIERIEN.

Onze Heer, maak ons dan niet tot een voorwerp van verzoeking voor de onrecht-doende lieden. En red ons door Uw barmhartigheid van de obgelovige lieden.

 

FAATIERAS SAMAAWAATIE WAL ARDIE ANTA WALIEJ-JIE FIED-DOENJAA WAL AAGIERAH, TAWAFFANIE MOESLIEMANW WA ALHIEKNIE BIES-SAALIEHIEN.

O Schepper van de hemelen en aarde, Gij zijt mijn verbondene in het nabije leven en het latere. Vorder mijn doodschuld in als overgegevene (moesliem) en verenig mij met de zaligen.

 

RABBIEDJ-ALNIE MOEKIEMAS-SALAATIE WA MIEN ZOER-RIEJ-JATIE, RABBANAA WA TAKABBAL DOE-AA’. RABBANAGH FIERLIE WA LIE-WAALIE DAJ-JA WA LIEL MOE’MIENIENA JAWMA JAKOEMOEL HIESAAB.

Mijn Heer, maak mij tot één, die de salaat verricht, en ook die van mijn nageslacht, onze Heer, en aanvaardt mijn aanroep.

Onze Heer, vergeef mij en mijn ouders en de gelovigen op de dag, wanneer de rekenschapvordering daar is.

Aajatoel Koersie

ALLAAHOE LAA IELLAAHA IELLAA HOE, AL HAJ-JOEL KAJ-JOEM. LAA TA’GOEZOEHOE SIENATOENW WA LAA NAWM, LAHOE MAA FIES-SAMAAWAATIE WA MAAFIEL ARD. MAN ZALLAZIE JASJ-FA-OE IENDAHOE IELLAA BIE-IEZNIEH.

JA’LAMOE MAA BAINA AIDIEHIEM WA MAA GALFAHOEM, WA LAA JOEHIE-TOENA BIESJAI-IEM MIEN IELMIEHIE IELLAA BIEMAA SJAA’, WA SIE-A KOERSIEJ-JOEHOES SAMAAWAATIE WAL ARD. WA LAA JA-OEDOEHOE HIEFZOEHOEMAA WA HOEWAL ALIEJ-JOEL AZIEM.

Allah, er is geen God dan Hij, de Levende, de Zelfdtandige. Niets overkomt Hem sluimer noch slaap. Aan Hem behoort wat in de hemelen is en op de aarde. Wie is hij, die voorspraak doet bij Hem, tenzij met zijn verlof? Hij kent wat vóór hen is en wat achter hen is, terwijl zij geen enkel ding van zijn kennis omvatten, tenzij wat Allah wil. Zijn zetel is uitgebreid over de hemelen en de aarde, en niet drukt Hem terneer de bewaring van die beiden. En Hij is de Verhevene en de Ontzagelijke.

Voor Ramadaan

Gebed (Niejat) voor het vasten tijdens de Ramadaan

WA BIESAWMIE GHADIEN NAWAITOE MIEN SJAHRIE RAMADAAN

Bij het begin van deze maand Ramadaan heb ik mij voorgenomen om vanaf morgen te zullen vasten.

Gebed (Iftaar) bij het breken van het vasten

ALLAHOEMMA LAKA SOEMTOE WA ALAA RIEZKIEKA AFTARTOE

O Allah! Voor U heb ik gevast en verbreek ik het vasten met het voedsel, dat van U komt.

Tasbieh Taraawieh

Onderstaande tasbieh wordt om de 4 rakaat gelezen bij het taraawieh-gebed:

Soebhaana ziel moelkie wal malakoet

Soebhaana ziel iezzatie wal azmatie wal haibatie

wal qoedratie wal kiebriyaa-ie wal djabaroet

Soebhaanal malikiel hayyiel lazie laa janaamoe walaa jamoet

Soebboehoen qoeddoesoen rabboenaa

Wa rabboel malaa-iekatie war roeh

Allaahoemma adjiernaa mienannaar

Ja Moedjieroe Ja Moedjieroe Ja Moedjier

Verheerlijking is deEeigenaar van het Koninkrijk van de aarde en de hemelen.

Verheerlijking is de Bezitter van eer en pracht en ontzag.

En kracht en grootheid en almacht.

Verheerlijking is de Oppermachtige, de Levende.

Die noch slaapt, noch zal sterven.

Hij is de meest Geprezene en de meest Heilige, onze Heer.

De Heer van de Engelen en de Geest (Djiebraiel).

O Allah, bescherm mij tegen het vuur

O Beschermer, O Beschermer, O Beschermer.