Ga naar de inhoud

Leer- en oefenmateriaal

Kalma's, Namaaz, Soerah's, Doe'as & Fatiha Sherief

Kalma's

1e kalma Tajjiebah

Laa ielaaha iellallaahoe Moehammadoer rasoeloellaah.

2e kalma Shahaadah

Ash-hadoe anlaa ielaaha iellallaahoe wahdahoe laa sharie kalah
wa ash-hadoe anna Moehammadan ‘abdoehoe wa rasoeloeh.

3e kalma Tamdjied

Soebhaanallaahie walhamdoe liellaahie walaa ielaaha iellallaa­hoe wallaahoe akbar
walaa haula walaa qoewwata iellaa biellaa­hiel ‘aliej-jiel ‘aziem.

4e kalma Tauhied

Laa ielaaha iellallaahoe wahdahoe laa sharie kalah
lahoel moelkoe walahoel hamdoe joehyie wa yoemietoe
wahoewa hayyoel-laa yamoetoe abadan abadaa
zoel djalaalie wal iekraam bieja­diehiel gair
wahoewa ‘alaa koellie shai-ien qadier.

5e kalma Astaghfaar

Astagh-fieroellaaha rabbie mien koellie zambien aznabtoehoe ‘amadan au gata-an
sierran au ‘alaa niejataw wa atoeboe ielai­hie
mienaz-zambiellazie a’lamoe wa mienaz-zambiellazie laa a’lamoe iennaka anta ‘allaamoel ghoeyoeb wa sattaaroel ‘oeyoeb wa ghaffaaroez zoenoeb
walaa haula walaa qoewwata iellaa biellaa­hiel ‘aliey-yiel ‘aziem.

6e kalma Rade-koefr

Allaahoemma iennie a’oezoe bieka mien an oeshrieka bieka shai-aw wa ana a’lamoe biehie wa astaghfieroeka liemaa laa a’lamoe biehie toebtoe ‘anhoe wa tabarra toe
mienal koefrie wash-shierkie wal kiezbie wal ghiebatie wal bied’atie wan-namiema­tie wal fawaahieshie wal boehtaanie wal ma’aasie koelliehaa wa aslamtoe wa aqoeloe
Laa ielaaha iellallaahoe Moehammadoer rasoeloellaah.

Iemaane Moefassal

Aamantoe biellaahie wa malaa-iekatiehie wa koetoebiehie
wa roesoeliehie wal jaumiel aagierie wal qadrie gairiehie
wa sharriehie mienallaahie ta’aalaa wal ba’sie ba’dal maut.

Iemaane Moedjmal

Aamantoe biellaahie kamaa hoewa bie as maa-iehie wa siefaatie­hie wa qabieltoe djamie’a| ah-kaamiehie ieqraaroem biel lies­aanie wa tasdieqoem biel-qalb.

Fatieha Sherief

Fatieha Sharief
  1. Soerah Al-Kaafieroen
  2. Soerah Al-Ieglaas (3X)
  3. Soerah Al-Falaq
  4. Soerah Al-Naas
  5. Soerah Al-Faatiehah

 

Biesmiellaahier Rahmaanier Rahiem

Alief Laam Miem

Zaaliekal kietaaboe laa raibafieh hoedal liel moettaqien
allaziena joe-mienoena biel ghaibie wa joeqiemoenas salaata wa miemmaarazaqnaahoem joenfieqoen
wallaziena joe-mienoena biemaa oenziela ielaika wamaa oenziela mien qabliek| | |wa biel aagieratie hoem joeqienoen.
oelaa-ieka ‘alaa hoedam mier rabbiehiem wa oelaa-iekahoemoel moef-liehoen.
Wa ielaahoekoemielaahoew waahied
Laa ielaaha iellaa hoewar rahmaanoer rahiem
Ienna rahmatallaahie qarieboem mienal moehsienien
Wamaa arsalnaaka iellaa rahmatal liel ‘aalamien
Maa kaana Moehammadoen abaa ahadiem mier riedjaaliekoem walaa kier-rasoelallaahie wa gaataman nabiej-jien
wa kaanallaahoe biekoellie shai-ien ‘aliemaa
Iennallaaha wa malaa-iekatahoe joesalloena ‘alan nabiejj|jaa-ajjoehallaziena aamanoe salloe ‘alaihie wa salliemoe tasliemaa

Daroed Sharief

Allaahoemma sallie ‘alaa sejjiedienaa wa maulaanaa Moehamma­dien wa ‘alaa aaliesejjiedienaa wa maulaanaa Moehammadiew wa baariek wasalliem
Soebhaana rabbieka rabbiel ‘iezzatie ‘ammaa jasiefoen wa salaamoen’alal-moersalien walhamdoe liellaahie rabbiel ‘aalamien.

Namaaz

Namaaz

Iennie wadj-djahtoe wadj hieja liellazie fataras samaawaatie wal ard
haniefaw wamaa ana mienal moeshriekien

Sanaa

Soebhaana kallaahoemma wa biehamdieka wa tabaara kasmoeka wa ta’aalaa djaddoekkawa laa ielaahaghairoeka.

Ta'awwoez

A’oezoe biellaahie mienash shaitaanier radjiem.

Tasmiejjah
  1. Biesmiellaahier Rahmaanier Rahiem.

Soerah Faatiehah

Biesmiellaahier Rahmaanier Rahiem
Alhamdoe liellaahie rabbiel’aalamien arrahmaanier rahiem maaliekie jaumied dien iej-jaaka na’boedoe wa iej-jaakana­sta’ien iehdienas sieraatal moestaqiem sieraatallaziena an’amta ‘alai­hiem ghairiel maghdoebie ‘alaihiem|walad daal­lien. Amien.

Soerah Ieglaas

Biesmiellaahier Rahmaanier Rahiem
Qoel hoewallaahoe ahad Allaahoes samad
lam jalied wa lam joelad wa lam jakoellahoekoefoewan ahad.

Tashah-hoed

Attahiejjaatoe liellaahie was salawaatoewat tajjiebaatoe as salaamoe’alaika
ajjoehan nabiejjoe wa rah matoellaahie wa barakaatoehoe
As salaamoe ‘alainaawa ‘alaa ‘iebaadiellaahies saaliehien
Ash-hadoe anlaa ielaaha iellallaahoe was ash-hadoe anna Moehammadan ‘abdoehoe wa rasoeloeh.

Daroede Iebrahiemie

Allaahoemma sallie ‘alaa sejjiedienaa Moehammadiew wa ‘alaa aaliesejjiedienaa Moehamma­dien kamaa sallaita ‘alaa sejjiedienaa Iebraahiema wa ‘alaa aalie sejjiedienaaIebraa­hiema iennaka hamiedoem madjied.
Allaahoemma baariek ‘alaa sejjiedienaa Moehammadiew wa ‘alaa aaliesejjiedienaa Moeham­madien kamaa baarakta ‘alaa sejjiedienaa Iebraahiema wa ‘alaa aalie sejjiedienaa Iebraa­hiema iennaka hamiedoem madjied.

Rabbiedj ‘alnie moeqiemas salaatie wa mienzoerriejjatie rabbanaa wa taqabbal doe’aa.
rabbanagh fierlie walie waalie dajja waliel moe-mieniena jauma jaqoemoel hiesaab.

Doewa Qanoet

Allaahoemma iennaa nasta’ienoekawa nastagh fieroeka
wa noe­mienoe bieka wa natawakkaloe ‘alaika
| wa noesnie ‘alaikal gaira wa nashkoeroekawalaa nakfoeroeka wa nagla’oe wanatroekoe maj jaf-djoeroek
Allaahoemma iejjaaka na’boedoe wa laka noesalliewa nasdjoedoe wa ielaika nas’aawa nahfiedoe wa nardjoe rahma­takawa nagshaa ‘azaabak
ienna ‘azaabaka biel koeffaariemoelhieq.

Doe'as

Doe'aa - toilet

Allaahoemma iennie a~Roezoebieka mienal goeboesie wal gabaa-ies.

Doe'aa - eten

Alhamdoe liellaahiellazie at’amanaa wa saqaanaa wa dja’alanaa mienal moesliemien.

Doe'aas

Allaahoemma sallie ‘alaa sejjiedienaa wa maulaanaa Moehamma­dien wa ‘alaa aalie sejjiedienaa wa maulaanaa Moehammadiew wa baariek wa salliem

Rabbanaa aatienaa fied doenjaa hasanataw wa fiel aagieratie hasanataw wa qienaa ‘azaaban naar.

Jaa Allaahoe ja Rahmaanoe jaa Rahiem
Ierhamnaa warham dja­mie’iel haazierien
warham dja­mie’iel moesliemien
warham dja­mie’iel moemienien.

Allaahoemma rabbie ziednie ‘ielmaa.

Bierahmatieka jaa arhamar raahiemien.

Soerah's

Soerah Fiel

Biesmiellaahier Rahmaanier Rahiem

Alam tarakaifa fa’ala rabboeka bie as haabiel fiel

alam jadj­’al kaidahoem fie tad liel

wa arsala ‘alaihiem tairan abaa biel tarmiehiem biehiedjaaratiem mien siedj-djiel fadja’ala­hoem ka’asfiem ma koel

Soerah Qoeraish

Biesmiellaahier Rahmaanier Rahiem

Lie ielaafie qoeraishien ielaafiehiem riehlatash shietaa ie was-saif falja’boedoe rabba haazal bait allazie at’amahoem mien djoe’iew wa aamanahoem mien gauf.

Soerah Maa'oen

Biesmiellaahier Rahmaanier Rahiem

Ara aitallazie joekazzieboe bied dien fazaaliekallazie ja­doe’oel jatiem walaa jahoeddoe ‘alaa ta’aamiel mieskien fawailoel liel moesallien allaziena hoem ‘an salaatiehiem saahoen

allaziena hoem joeraa oena wa jamna’oenal maa’oen.

Soerah Kausar

Biesmiellaahier Rahmaanier Rahiem

Iennaa a’tainaa kalkausar fasallielie rabbieka wanhar

Ienna shaanie aka hoewal abtar.

Soerah Kaafieroen

Biesmiellaahier Rahmaanier Rahiem

Qoel jaa ajjoehal kaafieroen laa a’boedoe maa ta’boedoena walaa antoem ‘aabiedoena maa a’boed walaa ana ‘aabiedoem maa ‘abat-toem walaa antoem ‘aabiedoena maa a’boed

lakoem dienoe­koem walieja dien.

Soerah Nasr

Biesmiellaahier Rahmaanier Rahiem

Iezaa djaa anasroellaahie wal fath wa ra aitannaasa jadgoeloe­na fie dieniellaahie afwadjaa fasabbieh biehamdie rabbieka wastaghfierh iennahoe kaana tawwaabaa.

Soerah Lahab

Biesmiellaahier Rahmaanier Rahiem

Tabbat jadaa abie lahabiew wa tabb maa aghnaa ‘anhoe maloehoe wamaa kasab sajaslaa naaran zaata lahabiew wam

ra atoeh ham­maalatal hatab fie djiedieha habloem miem masad.

Soerah Ieglaas

Biesmiellaahier Rahmaanier Rahiem

Qoel hoewallaahoe ahad Allaahoes samad

lam jalied wa lam joelad wa lam jakoellahoe koefoewan ahad.

Soerah Falaq

Biesmiellaahier Rahmaanier Rahiem

Qoel a’oezoe bierabbiel falaq mien sharrie maa galaq

wa mien sharrie ghaasieqien iezaa waqab

wa mien sharrien naffaasaatie fiel ‘oeqad

wa mien sharrie haasiedien iezaa hasad.

Soerah Naas

Biesmiellaahier Rahmaanier Rahiem

Qoel a’oezoe bierabbien naas maaliekien naas ielaahien naas mien sharriel waswaasiel gannaas

allazie joewaswiesoe fie soedoerien naas

mienal djiennatie wan naas.